Kalkulator

GBP/PLN PLN/GBP
GBP/PLN : 5.23 PLN/GBP: 5.68
Opłata 1 GBP
5.23
gbp/pln

Regulamin usługi przekazy pieniężne

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług przekazu pieniężnego, świadczonych przez Firmę TONIO LTD z siedzibą w „SUITE 3G & 3H DOCKLANDS BUSINESS CENTRE 10-16 TILLER ROAD LONDON E14 8PX|” zarejestrowana w FSA (Financial Services Authority) pod nr 535704 jako Autoryzowana Instytucja Platnicza zwana dalej FIRMĄ.

§2

 1. FIRMA przyjmuje do wykonania zlecenia polegające na: przekazaniu środków pieniężnych przelanych lub wpłaconych na konto FIRMY w kraju wysyłki, do beneficjenta określonego przez klienta, po kursie dnia określonym przez FIRMĘ oraz za opłatą manipulacyjną określoną w niniejszym regulaminie. Przekaz realizowany będzie za pośrednictwem przelewu z konta bankowego Firmy znajdującego się w kraju odbiorcy przekazu.
 2. Przekazy moga byc zlecane : telefonicznie , u agentów lub za pośrednictwem następjacych stron internetowych : www.tonio.co.uk,www.przelewy365.com, www.przelewy24.co.uk,www.24pay.pl

§3

 1. Kurs wymiany prezentowany jest na niniejszej stronie internetowej i jest kursem zmiennym.
 2. Środki do przekazu mogą być wpłacane w formie przelewu z konta bankowego klienta lub za pomocą karty debetowej bedacej jego własnością.
 3. Do zlecenia przekazu zlecający zobowiązany jest podać następujące informacje.
  • kwotę przekazu
  • rodzaj waluty
  • dane personalno-adresowe adresata przekazu
  • 26 cyfr konta adresata przekazu
  • tytuł przekazu

§4

 1. Jeżeli klient zleci przekaz do godziny 24:00 dnia roboczego FIRMA zobowiązuje się dokonać przekazu na konto odbiorcy w następnym dniu roboczym.
 2. W przeciwnym wypadku przekaz będzie realizowany w kolejnym dniu roboczym.
 3. Czas realizacji przekazu liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie FIRMY.
 4. Przekazy zgłaszane w soboty lub dni świąteczne będą realizowane w najbliższym polskim dniu roboczym.

§5

 1. W przypadku przekazów na konto w PLN opłata jest stała bez względu na kwotę przekazu.

§6

W przypadku podania przez klienta błędnych danych dotyczących adresata lub jego numeru konta lub pozostałych warunków przekazu określonych w par.3 p.4, środki po ich zwrocie przez bank mogą być zwrócone klientowi lub wysłane jeszcze raz po uprzednim potrąceniu kwoty opłaty manipulacyjnej właściwej dla danego typu przekazu lub innych opłat pobranych przez banki pośredniczące z tytułu zlecenia przelewu zawierającego błędy formalne.

§7

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji przekazów wynikające z działań siły wyższej oraz banków pośredniczących w realizacji przekazów. FIRMA odpowiada za terminowe nadanie przekazu do adresata wg zasad określonych w §4.

§8

FIRMA nie ponosi także odpowiedzialności za błędy niezawinione, wynikające z błędów Klienta, pośrednika (instytucji bankowej) i odbiorcy płatności.

§9

 1. Klient zobowiazany jest przed dokonaniem wplaty na rzecz przekazu dostarczyc za posrednicwem poczty eletronicznej potwierdzona kopie dokumentu tozsamosci oraz dokumentu potwierdzajacego adres zamiezkania ,jezeli pierwszy transfer przekracza rownowartość 1000 euro
 2. Potwierdzenie moze byc takze dokonane przez pracownika poczty lub przez pracodawce
 3. Dokumentem okreslonym w p.1 moga byc paszport lub dowod osobisty oraz wyciag bankowy lub inny dokument zawierajacy aktualny adres zamieszkania
 4. W przypadku dokonania odplatnego potwierdzenia w/w dokumentów FIRMA udzieli klientowi zwolnienia z oplat za 2 kolejne przekazy
 5. Wpłaty dotyczace zlecanego przekazu może zrealizować zarejestrowany klient tylko z wlasnej karty debetowej lub w formie przelewu z konta bankowego klienta zlecejacego przekaz pieniezny.
 6. Waluta w której zostanie obciążona Karta Użytkownika to funt brytyjski (GBP) lub Euro (EUR) lub inna w zależności od tego jaką wybrał Użytkownik.
 7. Rozliczenie środków w walucie obcej na rachunku złotówkowym (PLN) Użytkownika następuje zgodnie z aktualnym kursem walutowym ustalonym przez FIRMĘ.
 8. Aktualny kurs walutowy jest widoczny po zalogowaniu do Konta Użytkownika.
 9. Użytkownik dokonując transakcji akceptuje walutę transakcji, aktualny, widoczny kurs walutowy oraz dodatkowe opłaty widoczne podczas realizacji transakcji.
 10. Transakcja może być realizowana tylko na rachunek Banku Odbiorcy, którego walutą rozliczeniową jest waluta określona w systemie zgłoszenia przekazów.
 11. Posiadacz Karty wyraża zgodę na wejście przez Administratora Płatności w posiadanie wprowadzonych na stronie danych oraz przeprowadzenie ich weryfikacji.
 12. W celu autoryzacji transakcji FIRMA przekazuje Administratorowi Płatności za pośrednictwem strony, dane niezbędne do przeprowadzenia procesu autoryzacji.
 13. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z wprowadzenia przez Użytkownika błędnego numeru rachunku Odbiorcy.
 14. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy Banku Odbiorcy.
 15. Firma bierze odpowiedzialność za dane wysyłane tylko przez strony zawierające w linku certyfikat SSL z zieloną kłódką i napisem TONIO LIMITED(GB)

§10

 1. Limity Transakcji określa FIRMA. Limit transakcji wynosi 5000 GBP dziennie w przypadku platnosci przelewem bankowmym oraz 2000 GBP przy platnosci kartą debetowa
 2. Jeżeli kwota przekazu lub ich suma z ostatnich 3 miesiecy przekracza limity okreslone w p.1 to Klient moze zostac zobowiazany do dostarczenia kopii dokumentow potwierdzajacych zrodło ich pochodzenia .

§11

 1. Reklamacje przyjmowane są pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. FIRMA zobowiązuje się do sprawdzenia i wyjaśnienia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji.
 2. Postępowanie reklamacyjne określone jest w innym dokumencie zamieszczonym na stronie www.tonio.co.uk o nazwie „Rozpatrywanie reklamacji”.

§12

 1. FIRMA odmówi wykonania usługi w przypadku, kiedy nadawca nie dostarczy dokumentów mogących go zidentyfikować lub nie określi źródła pochodzenia przesyłanych pieniędzy w przypadku przekazu przekraczajcego 5000 GBP
 2. Przekaz zostanie niezwłocznie wykonany w przypadku wykonania zobowiazania okreslonego w p.1.
 3. W przypadku odwołania zlecenia przekazu, zwrot wplaconej kwoty moze byc dokonany w biurze Firmy lub po dostarczeniu dokumentow okreslonych w punkcie 1
 4. W przypadku zachowania Klienta niezgodnego z p.1 FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z wstrzymaniem zleconego przekazu.

§13

FIRMA oświadcza, że nie posiada żadnych zobowiązań finansowych i rzeczowych wobec osób trzecich oraz instytucji państwowych.

§14

Firma TONIO LIMITED Ltd jest zobowiązana zgodnie z obowiązującym prawem (The Money Laundering Regulations 2007), do przeciwdziałania procederowi tzw. prania brudnych pieniędzy. Terminem tym określa się wprowadzenie do obiegu wartości pieniężnych, które pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.

Zgodnie z w/w ustawą jesteśmy zobowiązani w szczególności do:

 • potwierdzania tożsamości naszych klientów,
 • sprawdzania źródła pochodzenia pieniędzy,
 • rejestrowania wszystkich transakcji,
 • wyznaczenia przeszkolonego pracownika do zagadnień związanych z AML,
 • przechowywania dokumentacji związanej ze wszystkim transakcjami przez okres 5 lat.

Poniżej znajdują się akty prawne, z którymi każdy klient winien się zapoznać:

§15

 1. FIRMA zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych swoich klientów osobom trzecim za wyjątkiem instytucji związanych z realizacją przekazu pieniężnego lub innych organów państwowych posiadających stosowne uprawnienia ustawowe.
 2. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych od firmy TONIO związanych z oferowanymi usługami.

§16

 1. Klient zlecając usługę przekazu pieniężnego, akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Wszystkie spory rozstrzyga właściwy sąd w Londynie.
Zgłoś przelew »
2 Proste kroki
procedura zajmie Ci jedynie minutę